27 Ocak 2011 Perşembe

KPSS Kadroları için Genel Ve Özel Şartlar

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI VE DİĞER HUSUSLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki
koşulların dikkatle okunması son derece önemlidir.

1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI

İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
1) Türk vatandaşı olmak.
2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını
doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak
şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce
alınmış olması gerekmektedir.)
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için
aranan askerlik şartını taşımak (Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için askerlik şartı
aranmamış ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında
belirtilen askerlik şartını taşımak).
6) Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı
ile özürlü bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı
veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların
incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)
Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için;
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
7) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların karşısındaki
başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bununla
birlikte, eğer “ BAKINIZ BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI ...” ifadesi var ise kurumlarca
aranılan diğer şartların yanı sıra bu bölümde belirtilen şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu
şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli
okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamalarının yapılması mümkün değildir.

2.1. SAĞLIK FİZİKÇİSİ

Sağlık Fizikçisi kadrolarını tercih edecek adayların, Yükseköğretim Kurulunun 13/04/2006 tarihli
Kararı gereği “Sağlık Fiziği, Radyasyon Onkolojisi Fiziği, Radyoloji ya da Nükleer Tıp”
konularında lisans üstü (Bilim Uzmanlığı) öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir.

2.2. MUHAFAZA MEMURU

Gümrük Müsteşarlığı Muhafaza Memuru kadrolarını tercih edecek adayların ilgili mevzuat
gereği; erkeklerde en az 1.72 cm, bayanlarda ise en az 1.65 cm boyunda olmaları ve
hastanelerden “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık raporu
almaları gerekmektedir.


2.3. ODYOLOG

Odyolog kadrolarını tercih edecek adayların talep edilen öğrenim programlarından mezun
olmalarının yanı sıra, Odyoloji alanında lisans üstü öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir.

2.4. SOSYAL ÇALIŞMACI

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü “Sosyal Çalışmacı” kadrolarını tercih
edecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını;
şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri
engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak
belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık
kurulu raporu ile belgelemek.

2.5. PSİKOLOG

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü “Psikolog” kadrolarını tercih edecek
adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını;
şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri
engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak
belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık
kurulu raporu ile belgelemek.

2.6. KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesine göre bu kadro veya
pozisyonlarda çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilköğretim veya ortaokul, silahlı olarak
görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
f) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler...
hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu
Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak
şartıyla, valilikçe 5 yıl süreli çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik
görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
bir ay içinde tamamlanır.
Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde
belirtilen yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır.
Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla
birlikte, 6236 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinin 1 inci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma
ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde
olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda
kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık
kurulu raporu istenecektir.
* 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve
kuruluşlarına ait Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadro ve pozisyonlarına atanacakların,
ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce yapılacak güvenlik soruşturması ya
da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları yapılacaktır.

2.7. ÇÖZÜMLEYİCİ

“Çözümleyici” kadro veya pozisyonlarını tercih edecek adayların;
Fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrikelektronik,
elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmaları veya,
- Diğer fakültelerden mezun olup, bilgisayar alanında ders aldığını belgelemeleri ve Milli Eğitim
Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim
kurumlarından alınmış Bilgisayar Analist Programcı Sertifikasına ya da programlama dillerinden
en az iki tanesini bildiklerine dair sertifikaya sahip olmaları,
- İngilizce bilmeleri,
şarttır.


2.8. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kadrolarını tercih edecek adayların 298 sayılı KHK’nın 31 inci
maddesi gereğince aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
a) Evvelce herhangi bir siyasi partiye üye olmamak.
b) Herhangi bir seçimde siyasi parti listesinden aday olmamak.

3. DİĞER HUSUSLAR

Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
3.1. Adayların, tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer
alan; Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru
tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.
3.2. Adayların öncelikle tercih edecekleri kadro/pozisyonun karşısında yer alan öğrenim koşuluna
sahip olmaları ilaveten bu kadro/pozisyon için aranılan diğer niteliklere de sahip olmaları
gerekmektedir.
3.3. Adayların tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde
birden fazla öğrenim alanı veya programı belirtilmiş ise, bunların sadece birinden mezun olmuş
bulunmaları yeterlidir.
3.4. Tercih edilecek kadroların başvuru şartları arasında mesleki öğrenim görmüş olmak şartına
ilave olarak ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi olmak şartı yer alması halinde, mesleki
öğrenimi olanların ayrıca bu mesleklerle ilgili ustalık-kalfalık belgesi veya sertifika sahibi
olmaları şart değildir.
3.5. Adayların tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde belirtilen
yabancı dil sınav türü ve seviyesinin dengi sınav türü ve seviyesinde aynı yabancı dili bilenler de
söz konusu kadroları tercih edebilirler. Denklik tablosu aşağıdadır.
TOEFL
KPDS/ÜDS IBT PBT
70 65 470-471
80 75 490-491
90 88-92 570-573
3.6. Başvuru şartları arasında dil şartı olarak sadece “İNGİLİZCE BİLMEK” gibi bir yabancı dil
bilme şartının yer alması halinde, bu kadroları, (3.5.)’te belirtilenler dışında ortaöğretimde
yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfını müteakip
yabancı dil ağırlıklı eğitim veren Ortaöğretim kurumlarından mezun olduğunu belgelendirenler,
yükseköğrenimde zorunlu/seçmeli yabancı dil hazırlık eğitimi görüp başarılı olanlar ile yabancı
dil ağırlıklı ya da yabancı dille eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar da,
tercih edebileceklerdir.
3.7. Başvuru şartları arasında “B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ SAHİBİ OLMAK” niteliği aranan
kadroları, “C”, “D”, “E” ve “G” sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.
3.8. Başvuru şartları arasında “MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak”
niteliği aranan kadroları, MEB’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB’den Onaylı
Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.
3.9. Adaylardan istenilen sertifikaların, Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim
Bakanlığından onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış olması
gerekmektedir.
3.10. Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak
belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak”
niteliğine ve aynı şekilde daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar da,
“M.E.B.’dan Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak
değerlendirilecektir.
3.11. Adaylar tercih edecekleri kadro ve pozisyonların nitelikleri arasında birebir kendi mezun
oldukları alan/programların yer aldığı kadro ve pozisyonları tercih edebileceklerdir.
3.12. Yerleştirme işlemleri, adayların mezun oldukları unvanlara göre değil, mezun olunan
alan/program esas alınmak suretiyle yapılmaktadır. (Örneğin; nitelikleri arasında (3017)
“Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarından
birinden mezun olmak.” koşulu aranan kadro ve pozisyonlara ilgili programlardan mezun olan
adaylar başvurabilecek, diğer programlardan Sağlık Teknikeri unvanıyla mezun olanlar
başvuramayacaktır.)
3.13. Kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonların yerleri il ya da ilçe düzeyinde gösterilmekte
olup, ilçe düzeyinde gösterilen kadro ve pozisyonlara yerleştirilen adaylar bu ilçelerde, il
düzeyinde gösterilen kadrolara atanma hakkını elde edenler ise, kamu kurum ve kuruluşlarının
ihtiyaçlarına göre o il dâhilindeki ilçelere, bölge düzeyinde teşkilatlanan kuruluşlarda ise
kuruluşun o bölge dâhilindeki il ve ilçelerine atanabileceklerdir.
*Kılavuzda Hacettepe Üniversitesinin talepleri içerisinde yer alan ve Kastamonu İline ait
kadrolarda görev alacak adaylar, H.Ü. Kastamonu Tıp Fakültesinin Kastamonu İlinde
eğitime başlamasına kadar Ankara’da görevlendirileceklerdir.
3.14. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne ait Afyonkarahisar İlinde yer alan
pozisyonlara yerleştirilecek adaylar Bolvadin İlçesinde yer alan Afyon Alkaoidleri Fabrikasında
istihdam edileceklerdir. Fabrikada; Haşhaş Kapsülünden afyon alkaloidleri ve türevleri
üretilmekte, üretimle ilişkili teknik bölümlerinde (ısı santrali, laboratuvar) vardiya sistemi
uygulanmaktadır.
3.15. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait İstidlalci kadrolarına; ortaöğretim kurumlarının
Meteoroloji alanı ile Anadolu Meteoroloji Meslek Liselerinin Elektrik ya da Bilgisayar
alanlarından mezun olanlar atanabileceklerdir.
3.16. 3795 sayılı Kanun gereği “Teknisyen” kadrosuna Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek
Lisesi, Teknik Lise ve Kız Teknik Lisesi mezunları atanabilmektedirler. Diğer ortaöğretim
kurumlarından mezun adayların, Teknisyen kadrolarını tercih etmeleri halinde atamaları
yapılmayacaktır.

ÖZÜRLÜ ADAYLARIN DİKKATİNE:

Özürlü statüsündeki adayların, kamu kurum ve kuruluşların bu kılavuzda yer alan kadro veya
pozisyonlarını tercih etmeleri halinde, puanları ve tercihleri çerçevesinde yerleştirilmeleri
mümkün bulunmakla birlikte, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanun’un 53 üncü
maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma
Şartları İle Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte özürlü memur istihdamı ayrıca
düzenlenmiş olup, buna göre kamu kurum ve kuruluşları toplam dolu kadro sayılarının (taşra
teşkilatı dâhil) %3’ü oranında özürlü çalıştırmak zorunda olduklarından, bu suretle istihdam
edilecek özürlüler için özürlü açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos,
Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında kurumsal bazda ayrı bir sınav uygulaması
yapılmaktadır.
Memur olmak isteyen özürlü vatandaşların; özürlü kontenjanı çerçevesinde Özürlülerin Devlet
Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelikte belirtilen
prosedür çerçevesinde ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara atanabilmeleri
için bu kurum ve kuruluşlara başvurmaları ve ilgili kurum veya kuruluşlarca yapılacak sınavlarda
başarılı olmaları halinde memur olarak istihdam edilmeleri de mümkün olabilecektir.
Genel koşullar: Ocak 2011

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder